10 phần mềm học máy tốt nhất

Học máy (ML) là chìa khóa thành công của nhiều doanh nghiệp trong thế giới dữ liệu này. Đây là kỹ thuật được sử dụng để cho phép máy móc thực hiện các nhiệm vụ mà không cần nhận hướng dẫn rõ ràng từ con người. Các công nghệ học máy có thể “tự học” bằng cách phân tích dữ liệu và xác định các mẫu.

Các thuật toán học máy có thể được thiết kế sẵn để chuyên về một nhiệm vụ cụ thể hoặc cho phép người dùng triển khai các mô hình riêng của họ phù hợp với dữ liệu của họ. Sự gia tăng của dữ liệu và học máy cũng dẫn đến sự gia tăng của phần mềm học máy, đây là các công cụ chuyên dụng được sử dụng cho mục đích AI và học máy. Một số phần mềm này được chuyên biệt hóa cho những thứ như kế toán hoặc tuyển dụng, trong khi các công cụ học máy khác có thể được điều chỉnh cho các tập dữ liệu riêng biệt.

Dưới đây là 10 phần mềm học máy tốt nhất:

1. Google Cloud AI Platform

2. Azure Machine Learning

3. IBM Machine Learning

4. Amazon Machine Learning

5. Neural Designer

6. Anaconda

7. H2O.ai

8. TensorFlow

9. Spell

10. Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK)

#machinelearning #artificialintelligence #datascience #programming #software