Đôi lúc bạn thấy database của mình ở trạng thái “Restoring…” và không truy cập được, mặc dù bạn không làm gì cả.

Before

Để khắc phục lỗi này chúng ta làm như sau:

Mở một cửa sổ query mới, gõ lệnh sau:

RESTORE DATABASE {Tên database} WITH RECOVERY

Action

Sau khi gõ lệnh trên, refresh lại danh sách database bạn sẽ thấy trạng thái trở lại bình thường.

After

Cheer!