CAL là gì?

Các bản quyền phần mềm cho máy chủ như Win Server, SQL Server, thông thường sẽ kèm thêm các loại license có tên như sau:

License Windows Server 2019

Win Server Standard: WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic

Win Server Datacenter: WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd 9EA-01045

License Windows Server 2019 CALs

WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL

WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL

License SQL Server

SQL Server Standard: SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL

SQL Server Standard: SQLSvrStdCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

SQL Server Enterprise: SQLSvrEntCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

License SQL Server CALs

SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL

SQLCAL 2017 SNGL OLP NL DvcCAL

CAL là viết tắt của Client Access Licenses – Giấy phép truy nhập máy khách và giấy phép quản lý. CAL không phải là một sản phẩm phần mềm như Windows 10, Office 2019 (mà nhiều người nhầm tưởng mua CAL chính là mua License cho Windows bản quyền) mà là một giấy phép cấp cho người dùng quyền truy nhập vào các dịch vụ của máy chủ. CAL này chỉ áp dụng dưới 2 dạng là UserCAL (giá cao hơn) và DeviceCAL (giá thấp hơn 20%) và Áp dụng cho các sản phẩm sau:

Sản phẩm Bộ xử lý/CAL Theo lõi Máy chủ + CAL Máy chủ chuyên dụng ML
Windows server
SQL Server
Exchange Server
Skype for Business Server
SharePoint Server
System Center
Project Server

Như vậy tại sao cần có CAL?

Nếu các máy tính trong tổ chức của bạn được kết nối cùng mạng, có thể bạn phải dựa trên phần mềm máy chủ mạng để thực hiện một số chức năng nhất định, chẳng hạn như chia sẻ tệp và bản in. Để truy nhập hợp lệ phần mềm máy chủ này, có thể bạn cần phải có Giấy phép truy nhập máy khách (CAL). ModunSoft khuyến khích KH trang bị đủ CALs!

Tương tự, nếu bạn quản lý các thiết bị trên mạng của mình bằng cách sử dụng phần mềm quản lý chẳng hạn như Microsoft System Center, có thể bạn cần phải có Giấy phép quản lý (ML) cho thiết bị được quản lý.

CAL có bắt buộc mua không?

Tất nhiên là có hoặc không. Vui lòng xem bên dưới!

Có 2 loại CALs

CAL người dùng (UserCAL)

Với CAL người dùng, bạn mua một CAL cho mỗi người dùng truy nhập máy chủ để sử dụng các dịch vụ như lưu trữ tệp hoặc in, bất kể số lượng thiết bị họ sử dụng cho hoạt động truy nhập đó. Việc mua một CAL người dùng có thể có ý nghĩa hơn nếu nhân viên của công ty bạn cần phải có quyền truy nhập chuyển vùng vào mạng công ty bằng cách sử dụng nhiều thiết bị hoặc từ các thiết bị không xác định, hay nếu chỉ đơn thuần là bạn có nhiều thiết bị hơn số người dùng trong tổ chức của mình.

Giấy phép truy nhập máy khách dựa trên người dùng

No Data Available

CAL thiết bị (DeviceCAL)

Với CAL thiết bị, bạn mua một CAL cho mỗi thiết bị truy nhập vào máy chủ của bạn, bất kể số lượng người dùng sử dụng thiết bị đó để truy nhập máy chủ. CAL thiết bị có thể tiết kiệm hơn và mang lại hiệu quả quản trị lớn hơn nếu công ty bạn có nhân viên dùng chung thiết bị, chẳng hạn như trên nhiều ca làm việc khác nhau. Liên hệ ModunSoft!

Giấy phép truy nhập máy khách dựa trên thiết bị

No Data Available

Kết nối bên ngoài

Nếu bạn muốn những người dùng bên ngoài — chẳng hạn như các đối tác kinh doanh, nhà thầu bên ngoài hoặc khách hàng — có thể truy nhập vào mạng của mình thì bạn có hai tùy chọn cấp phép:

  • Mua CAL cho từng người dùng bên ngoài.
  • Mua giấy phép Kết nối bên ngoài (EC) cho từng máy chủ sẽ được người dùng bên ngoài của bạn truy nhập.
Cấp phép Kết nối bên ngoài

No Data Available

Người dùng bên ngoài là người không có quyền truy nhập cấp nhân viên vào mạng của công ty bạn hoặc mạng của các công ty liên kết của bạn và không phải là người mà bạn cung cấp các dịch vụ được lưu trữ. Mỗi giấy phép EC được gán cho một máy chủ cho phép số lượng người dùng bên ngoài bất kỳ truy nhập, miễn là việc truy nhập đó vì lợi ích của bên được cấp phép chứ không phải của người dùng bên ngoài. Mỗi máy chủ thực mà người dùng bên ngoài truy nhập chỉ yêu cầu một giấy phép EC bất kể số lượng phiên bản phần mềm đang chạy. Mỗi “phiên bản” là một bản sao được cài đặt của phần mềm.

Quyền chạy các phiên bản của phần mềm máy chủ được cấp phép riêng; EC, giống như CAL, chỉ cần cho phép truy nhập. Quyết định về việc mua CAL hay EC cho người dùng bên ngoài chủ yếu là quyết định về tài chính.

Việc cấp phép máy chủ không đòi hỏi phải có CAL

Một số sản phẩm máy chủ có thể được cấp phép trên cơ sở “theo lõi” hoặc “theo phiên bản”.

Cấp phép Theo lõi

Trong mô hình cấp phép Theo lõi, khi phần mềm máy chủ đang chạy trong OSE vật lý, bạn phải cấp phép tất cả các lõi vật lý trên máy chủ. Để xác định số lượng giấy phép lõi bạn cần, hãy đếm tổng số lõi vật lý cho từng bộ xử lý trên máy chủ rồi nhân số đó với hệ số nhân thích hợp. Bạn không cần phải mua thêm CAL.

Phần mềm được cấp phép theo lõi

No Data Available

Cấp phép Máy chủ chuyên dụng

Giấy phép Máy chủ chuyên dụng là các giấy phép chỉ dành cho máy chủ thường không yêu cầu phải có CAL. Giấy phép Máy chủ chuyên dụng yêu cầu một giấy phép máy chủ cho mỗi phiên bản của phần mềm máy chủ đang chạy trên máy chủ. Bạn có thể chạy phiên bản trong môi trường hệ điều hành thực hoặc ảo. Theo ngoại lệ, một số sản phẩm cung cấp nhiều quyền sử dụng cụ thể hơn.

No Data Available

Ví dụ về cấp phép Máy chủ chuyên dụng gồm Windows Server Essentials và Forefront Identity Manager – Windows Live Edition.

Cấp phép Máy chủ quản lý

Trong mô hình cấp phép Máy chủ quản lý, bạn phải mua và gán số được yêu cầu theo danh mục thích hợp (máy chủ và/hoặc máy khách) và loại (OSE và/hoặc Người dùng) của ML cho thiết bị sẽ được dùng để quản lý các OSE. Đi kèm với ML là các quyền để chạy phần mềm máy chủ quản lý tương ứng, vì vậy bạn không cần phải mua giấy phép riêng cho phần mềm máy chủ quản lý.

Việc quản lý các OSE máy chủ yêu cầu phải có ML máy chủ (chỉ loại OSE được cung cấp), trong khi việc quản lý các OSE không thuộc máy chủ yêu cầu phải có ML máy khách (loại OSE/Người dùng được cung cấp).

Phần mềm được cấp phép theo ML

No Data Available

 

Lấy ví dụ

Một hệ thống máy tính tại văn phòng, công ty ModunSoft… cần ít nhất các loại License sau:

License cho máy chủ (Server License): 

Gồm hai loại license:

  • License cho hệ điều hành Windows trên máy chủ như Windows 2019 Server (tất cả các phiên bản) Windows 2008 Server (tất cả các phiên bản)
  • License cho ứng dụng chủ (Application Server) như Microsoft Exchange Server (tất cả các phiên bản); Internet Acceleration Server (tất cả các phiên bản) ; MS SQL Server (tất cả các phiên bản) …

License cho máy trạm (Client License) và các ứng dụng trên máy trạm:

Gồm license cho tất cà các ứng dụng nào được cài đặt trên máy trạm. Như: MS Office (tất cả các phiên bản) ; MS Visual Studio (tất cả các phiên bản); trong trường hợp các ứng dụng này được cài trên máy chủ, license cũng cần phải được áp dụng.

License cho quyền truy cập ứng dụng trên máy chủ (Client Access License – CAL):

Quyền truy cập máy chủ – Windows Client Access License hoặc ứng dụng chủ – Appication Server. Tức là cần ít nhất là Windows CAL và nếu có ứng dụng chủ cài trong hệ thống cần mua thêm Application Server CAL. Có hai loại CAL:

  • User CAL – quyền truy cập tính theo số lượng người dùng
  • Device CAL – Quyền truy cập tính theo số lượng thiết bị

Số lượng CAL, cũng như loại CAL cần phải mua phụ thuộc nhu cầu của công ty. Nếu trong công ty có nhiều người dùng chung máy tính thì nên mua theo Device CAL; Ngược lại, nếu trong công ty, một người sở hữu nhiều máy tính, thì nên mua theo User CAL.

Ví dụ:

Công ty A có 100 nhân viên sử dụng 60 máy tính trạm (máy để bàn) dùng Windows 10 Pro ; 1 máy chủ cài Windows Server 2016 Standard để quản lý tài nguyên mạng và cài đặt Exchange Server 2014 Standard cũng trên máy chủ đó để gửi/nhận mail.

Các ứng dụng được cài đặt gồm: Windows Sever 2019 Standard; Exchange Server 2016 Standard; Office 2019 Standard OLP. Số lượng license công ty cần phải mua là:

 License cho máy chủ: 1 license cho Windows 2019 Server Standard; 1 license cho Exchange Server 2016 Standard
– License cho máy trạm: 60 license cho Windows 10 Pro; 60 license cho Office 2019 Standard